روش طعمه پاشی علیه مگس میوه

470/00 1400/03/05 رسانه ای 65 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 5

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

حوزه دانش :

آفات کشاورزی

توضیحات :

بمنظور آشنایی باغداران از روشهای کنترل این آفت کلیپ آموزشی ذیل تهیه و در کانالهای مجازی پخش گردید.

واژگان کلیدی :

پروتئین هیدرولیزات, سراتراپ, ملاتیون

مستندات :

ورود / ثبت نام

چکیده ترویجی :

بمنظور آشنایی باغداران از روشهای کنترل این آفت کلیپ آموزشی ذیل تهیه و در کانالهای مجازی پخش گردید.

همرسانی

دیدگاه ها