مضرات سوزاندن کاه و کلش

509/00 1400/05/09 رسانه ای 55 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 7

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

حوزه دانش :

ترویج و آموزش کشاورزی

توضیحات :

مزرعه یک اکوسیستم طبیعی است و وجود موجودات زنده ذره بینی مانند قارچ‌ها و کرم‌ها و... که باعث تولید مواد مغذی برای خاک کشاورزی می شوند، برای حفظ پایداری اکولوژیک زمین ضروری است و این در حالی است که آتش زدن بقایای محصولات موجب نابودی این میکروارگانیسم ها و کاهش مواد مغذی خاک می شود.

واژگان کلیدی :

کاه وکلش,اکوسیستم طبیعی,میکروارگانیسم,سوزاندن

مستندات :

ورود / ثبت نام

چکیده ترویجی :

مزرعه یک اکوسیستم طبیعی است و وجود موجودات زنده ذره بینی مانند قارچ‌ها و کرم‌ها و... که باعث تولید مواد مغذی برای خاک کشاورزی می شوند، برای حفظ پایداری اکولوژیک زمین ضروری است و این در حالی است که آتش زدن بقایای محصولات موجب نابودی این میکروارگانیسم ها و کاهش مواد مغذی خاک می شود.

همرسانی

دیدگاه ها