کاشت گیاهان علوفه ای در اراضی شالیزاری و غیر شالیزاری

502/00 1400/05/09 رسانه ای 53 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 5

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

حوزه دانش :

توسعه کشاورزی پایدار

توضیحات :

در خصوص کشت گیاهان علوفه ای در اراضی شالیزاری و غیر شالیزاری مازندران موارد زیر توصیه می گردد

واژگان کلیدی :

گیاهان علوفه ای ,شالیزاری

مستندات :

ورود / ثبت نام

چکیده ترویجی :

در خصوص کشت گیاهان علوفه ای در اراضی شالیزاری و غیر شالیزاری مازندران موارد زیر توصیه می گردد

همرسانی

دیدگاه ها