فاطمه مهرین فر

  • 172

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / زراعت
6
تعداد فعالیت های دانشی
11
تعداد بازدید پروفایل
33
تعداد دانلود ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (6)