سلیمه ساعدی

  • 99

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / نور
مدرک/رشته تحصیلی
فوق لیسانس / حشره شناسی کشاورزی
1
تعداد فعالیت های دانشی
1
تعداد بازدید پروفایل
2
تعداد دانلود ها
0
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
1
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (1)