نقش و جایگاه زنان روستایی(کشاورز)در فعالیتهای کشاورزی

230/99 1399/10/08 یافته های علمی 51 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 13

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات یافته های علمی

حوزه دانش :

کارآفرینی وتوسعه کسب وکار

واژگان کلیدی :

نام نشریه / همایش :

مقالات علمی

چکیده ترویجی :

طی نتایج بدست آمده از پژوهش‌های مربوط به مطالعات زنان، زنان روستایی باداشتن تجربه و دانش بومی در زمینه تولید محصولات غذایی، نقش بسیار مهمی در کشاورزی و در نتیجه تولید50تا60درصدغذای جهان را به عهده دارند. میانگین مشارکت زنان روستایی ایران نیز حدود 40 درصد برآورد شده است. همچنین به طورکلی یافته‌های تحقیقاتی نشان می‌دهد که ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ آنﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ- ﺗﺮوﻳﺠﻲ، راﺑﻄﺔ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲداری وﺟﻮد دارد.

مستندات انتشار مقاله :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها