توصیه های آموزشی- ترویجی پساسیل در بخش کشاورزی

454/00 1400/02/11 یافته های علمی 80 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات یافته های علمی

حوزه دانش :

فعالیتهای پژوهشی

واژگان کلیدی :

نام نشریه / همایش :

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده ترویجی :

بهترین استراتژی در مواجهه با تنش سیلاب، به حداقل رساندن میزان تنش وارده و فراهم کردن زمینه برای برگشت به شرایط طبیعی و رفع یا بهبود مشکلات ایجادشده در بخشهای مختلف آسیب دیده از طریق انتقال دانش و ارائه راهکارها و فرایندهای عملیاتی است.

مستندات انتشار مقاله :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها