عناصر غذایی در خیار گلخانه ای

465/00 1400/02/25 یافته های علمی 70 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 5

دیدگاه ها 1

همرسانی 0

جزییات یافته های علمی

حوزه دانش :

محصولات گلخانه ای

واژگان کلیدی :

نام نشریه / همایش :

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان اصفهان

چکیده ترویجی :

بعضی از علائم اختلالات تغذیه ای توسط عوامل بیماریزا و آفات ایجاد میشوند. لذا در این حالت علاوه بر علائم باید سلامت گیاه، عملکرد و کیفیت میوه در نظر گرفته شود. رعایت اصول تغذیه گیاه و بهترین عملیات کوددهی ،کلید سلامت محصول و دستیابی به عملکرد مطلوب میباشد . جهت کشت خیار گلخانه یا آزمایش خاک ، آب ، انتخاب رقم مناسب از نظر دوره رشد، تراکم، عملکرد و کیفیت محصول ضروری میباشد. علائم اختلالات تغذیه ای خیار گلخانه ای، اغلب روی برگها و میوه ها ظاهر میشو د برای مثال دو نمونه از عمومی ترین اختلالات تغذیه ای خیار کمبود پتاسیم و بور میباشدکه اولی سبب زرد شدن فواصل بین رگ برگهادر برگهای مسنتر و دومی سبب رگهای و چوب پنبه ای شدن پوست میوه میشود. همچنین استفاده زیاد از همه ی کودها باعث ظاهری پژمرده ی، برگها چرمی و ایجاد یک نوار زرد رنگ حاشیهای در برگهای مسنتـر میشود . لذا مصرف کود باید براساس آزمایش منظم خاک و برگ گیاه باشد ونباید بر اساس نظر تجربی باشد . گلخانه داران اغلب به علائم کمبود در برگها توجهی ندارند در حالیکه این علائم قبل از ظهور، باعث کاهش کیفیت و عملکرد محصول میشو دن و هنگام ظهور علائم کمبود بیانگر تشدید مشکلات تغذیهای در گیاه میباشد بنابراین باید هنگام ظهور اولین علائم ، مشکل را شناسایی و اختلال تغذیه ای را کنترل و از توسعه و تشدید آن جلوگیری نمود، اگر چه کنترل کاهش تولید ، بطور کامل امکان پذیر نیست

مستندات انتشار مقاله :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها

  • مرتضی مهدویان
  • 1401/04/27

درود بر شما. سپاس از مطالب مفید و کاربردی