بیان فضای کسب و کار در بخش کشاورزی

462/00 1400/02/21 یافته های علمی 70 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 6

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات یافته های علمی

حوزه دانش :

فعالیت های پژوهشی

واژگان کلیدی :

نام نشریه / همایش :

مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی – مدیریت خدمات پژوهشی

چکیده ترویجی :

بهبود محیط کسب و کار، گامی اساسی در جهت توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی ، تولید و سطح اشتغال در کشور محسوب می شود و از طریق فراهم کردن شرایط رقابت پذیری و بسترسازی مناسب برای ورود مؤثر بخش خصوصی، نقش تعیین کننده ای در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند. از آنجایی که فعالیت های اقتصادی بیشتر موجب رشد سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم، مالیات برای دولت و رفاه جامعه می گردد، کلیه کشورها برای ایجاد فضای کسب و کار توسط فعالان اقتصادی تلاش می کنند و اقدامات اصلاحی زیادی انجام داده اند

مستندات انتشار مقاله :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها