بیماری اسکب انار

472/00 1400/03/05 یافته علمی 60 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات یافته علمی

زمینه :

آفات کشاورزی

منبع یافته علمی :

مقالات علمی و اینترنتی

چکیده :

بیماری اسکب انار اسکب یکی از بیماریهای مهم قارچی انار در مناطق گرم و مرطوب بوده و عامل بیماری قارچ Elsinoe punicae است. در بسیاری از موارد بیماری اسکب در مرحله برداشت دیده شده و موجب کاهش بازارپسندی محصولات نهایی می شود. لیکن در شرایط استان گلستان و مازندران، بیماری هم در باغ و هم در زمان برداشت صدمه ایجاد می کند. چون درخت انار دو تا سه بارگل دهی در فصل بهار دارد، چنانچه گلهای ابتدایی آلوده شوند، دچار بدشکلی شده، تلقیح نمی شود و میوه ای تشکیل نمی دهد. در باغاتی که تغذیه خوبی داشته باشند گلهای بارور دوم یا سوم نیز تشکیل می شوند که آلودگی این گلها در دماهای بالاتر منجر به بدشکلی نشده و بر روی میوه ها نیز توسعه می یابد. میوه های لکه دار، دانه های سالمی داشته و فقط در زیر لکه ها دانه ها کمی سفید می شوند. با این حال وجود این لکه ها موجب کاهش ارزش بازارپسندی محصول می شود.

مستندات :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها