تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی

517/00 1400/05/16 یافته های علمی 62 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات یافته های علمی

حوزه دانش :

فعالیت های پژوهشی

واژگان کلیدی :

نام نشریه / همایش :

مقالات علمی - پژوهشی

چکیده ترویجی :

• افزایش استفاده از سرمایه باعث تحول در اقتصادی جهانی شده و این حرکت به سمت جایگزینی تحرک سرمایه بجای تحرک کالا پیش رفته است. توجه به مزیت نسبی سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسیله ای جهت رشد اقتصادی مناسب برای کشورهای کمتر توسعه یافته مطرح و یکی ازعوامل موثر در جوامع می باشد. مهمترین نتیجه حاصله دلالت بر آن داردکه اثر ورود سرمایه بر رشد اقتصادی در طول زمان درحال تقویت بوده و از بین جریانات مختلف سرمایه گذاری خارجی ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش اثر گذارترین بر متغیر رشد اقتصادی کشورها درصحنه اقتصادی ایفا می کند.

مستندات انتشار مقاله :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها