پیشرفته های و چالشهای نوظهور ایمنی غذایی

518/00 1400/05/18 یافته های علمی 65 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 6

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات یافته های علمی

حوزه دانش :

توسعه کشاورزی پایدار

واژگان کلیدی :

نام نشریه / همایش :

مقالات و پژوهشهای اینترنتی

چکیده ترویجی :

• در بیشتر کشورهای دارای درآمد پایین، تولیدات داخلی بخش عمده ای از کالاهای غذایی کشور را تامین می کنند. طی چند دهه گذشته، در اکثر کشورها رشد تولید و عملکرد، امنیت غذایی را بهبود بخشیده است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، افزایش بهره وری کشاورزی به طور قابل توجهی باعث بهبود امنیت غذایی شده است. به طور متوسط، رشد سریع تر بهره وری کشاورزی، باعث کاهش بیشتر در ناامنی غذایی می شود. پنج مسئله کلیدی در امنیت غذایی جهانی وجود دارد عبارتنداز: سنجش، بهره وری کشاورزی، تجارت مواد غذایی، شبکه های ایمنی داخلی و بین المللی، تغذیه • واردات مواد غذایی نقش اصلی را در بهبود ناامنی غذایی ایفا می کند. همچنین در کشورهای دیگر، واردات مواد غذایی نقش مکمل را ایفا می کند. کشورهای کم درآمد از تعدادی از انواع برنامه های حمایت اجتماعی استفاده می کنند، که این برنامه ها برای کمک به بهبود دسترسی غذایی، استفاده و ثبات استفاده از غذا و مقاومت بیشتری در برابر تهدیدات ناامنی مواد غذایی طراحی شده اند .شایع ترین انواع برنامه ها عبارتند از: پرداخت های نقدی مشروط و بدون قید و شرط و کمک های متقابل مانند غلات یارانه ای.

مستندات انتشار مقاله :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها