پیگیری بیشتر و ادامه پروژه IPM.OHM/FFS در تمام شهرستان ها

364/99 1399/12/13 پیشنهاد 66 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

حوزه دانش :

ترویج و آموزش کشاورزی

شرح روش فعلی و بیان نقاط ضعف و معایب آن :

بیشک همگان بر مخاطرات زیست محیطی و تهدید سلامت افراد در اثر استفاده بی رویه از کودها و سموم شیمیایی واقف اند . بر همین اساس تولید محصول سالم یکی از سیاستهای وزارتخانه متبوع می باشد . بهره برداران علاقه مندیکه به تولید محصول سالم تحت پایش پروژه مدرسه در مزرعه می پردازند هفت شاخص اساسی را مد نظر دارند :  ایمنی شیمیایی  ایمنی زیستی  افزایش بهره وریاقتصادی  ارتقاء بهداشت شغلی در کشاورزی  ایجاد بستر برای نظام شناسه و گواهی محصولات  استاندارد سازی فرآیندتولید محصولات کشاورزی  تولید محصولات سالم و اگانیک این پروژه علاوه بر تولید محصول سالم و محیطزیست سالم ، سلامت بهره بردار را نیز مد نظر دارد . اصول مدرسه در مزرعه شامل تجزیه و تحلیل کشت بوم ، تبدیل بهره برداران به مدیران توانمند مزارع ، تولید محصول سالم و ارگانیک ، حمایت از موجودات مفید چرخه طبیعت و افزایش توان اقتصادی تولیدکننگان می باشد .

شرح روش پیشنهادی و مزایای آن :

ایجاد کارگروه تموانمد و متعهد، پشتیبانی مالی، آموزش اعضا کارگروه

راهکارها و امکانات لازم برای اجرایی شدن پیشنهاد :

برنامه ریزی هدفمند و تعامل بیشتر با دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی، ایجاد کارگروه گسترده با حضور نماینده بهره برداران پیشرو، تولیدکنندگان برتر ملی و استانی توانمند، شبکه بهداشت، ترویج و تولیدات گیاهی و آب و خاک سازمان جهادکشاورزی و NGO های فعال و .... جهت ارتقاء دانش بهره برداران و سلامت فرد فرد کشاورزان و محیط زندگی آنها

چکیده ترویجی :

بیشک همگان بر مخاطرات زیست محیطی و تهدید سلامت افراد در اثر استفاده بی رویه از کودها و سموم شیمیایی واقف اند . بر همین اساس تولید محصول سالم یکی از سیاستهای وزارتخانه متبوع می باشد . بهره برداران علاقه مندیکه به تولید محصول سالم تحت پایش پروژه مدرسه در مزرعه می پردازند هفت شاخص اساسی را مد نظر دارند :  ایمنی شیمیایی  ایمنی زیستی  افزایش بهره وریاقتصادی  ارتقاء بهداشت شغلی در کشاورزی  ایجاد بستر برای نظام شناسه و گواهی محصولات  استاندارد سازی فرآیندتولید محصولات کشاورزی  تولید محصولات سالم و اگانیک این پروژه علاوه بر تولید محصول سالم و محیطزیست سالم ، سلامت بهره بردار را نیز مد نظر دارد . اصول مدرسه در مزرعه شامل تجزیه و تحلیل کشت بوم ، تبدیل بهره برداران به مدیران توانمند مزارع ، تولید محصول سالم و ارگانیک ، حمایت از موجودات مفید چرخه طبیعت و افزایش توان اقتصادی تولیدکننگان می باشد .

مستندات پیوستی :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها