اثر محیط کشت و تنظیم کننده های رشد بر پرآوری و ریشه زایی پایه‌های رویشی گیلاس SL-64 و PHLA

199/99 1399/09/23 پایان نامه 75 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 2

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پایان نامه

حوزه دانش :

میوه های هسته دار

مقطع :

کارشناسی ارشد

نام دانشگاه :

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

سال ارائه :

1387

چکیده ترویجی :

چکیده پایۀ رویشی SL-64 و PHLA در سال 1385 توسط بخش باغبانی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر وارد از کشور ایتالیا وارد و مطالعات تکثیر انبوه آن از طریق ریز ازدیادی به منظور انتخاب بهترین محیط کشت برای پرآوری و ریشه زایی و سازگاری آغاز گردید. مراحل ضدعفونی با هیپوکلریت سدیم و سه بار شستشو با آب مقطر استریل انجام گرفت. استقرار اولیه نیز در محیط QL تغییریافته انجام شد و سپس محیط های پرآوری (Prolifration) مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج مشخص نمود که محیط کشت DKW همراه با نیم میلی گرم در لیتر BA، بهترین محیط پرآوری برای پایۀ SL-64 بود که نرخ تکثیر در آن محیط 06/6 شاخساره به ازاء هر ریزنمونه بوده است. همچنین محیط MS همراه با نیم میلی گرم در لیتر BA بهترین محیط پرآوری برای پایۀ PHLA بوده که نرخ تکثیر در این محیط 37/5 شاخساره به ازاء هر ریزنمونه به دست آمد. پس از تولید تعداد کافی شاخساره در محیط درون شیشه ای آزمونهای ریشه زایی صورت گرفت. ریشه دهی شاخساره های بدست آمده از محیط درون شیشه ای بعد از چهار هفته در محیط کشت DKW بدون هورمون برای هر دو پایه، 100% بوده است. دراین مرحله برای SL-64 در محیط حاوی ماکرالمان ها و میکروالمان های تغییر یافتۀ QL، ضمن تغییر ویتامین ها، در شرایط بدون هورمون، 81% ریشه دهی مشاهده شده است در حالی که در مورد PHLA محیط های کشت دیگر (MS حاوی نیم میلی گرم درلیتر IBA ) با 81% ریشه زایی و در سه محیط کشت دیگر شامل MS بدون تنظیم کننده های رشد، MSحاوی یک میلی گرم در لیترIBA و نیز محیط محتوی ماکرالمان ها و میکروالمان های تغییر یافتۀ QL، ضمن تغییر ویتامین ها، در شرایط بدون هورمون، با 75% ریشه دهی، بالاترین واکنش های ریشه زایی به دست آمد. برای سازگاری نمونه های ریشه دار شده، از بستر پیت موس، کوکوپیت و پرلایت (به نسبت 1:2:2حجمی) و تغذیه با محلول غذایی فوسامکو با غلظت 2 در هزار و قارچکش مانکوزب با غلظت 2 در هزار استفاده شده است که در نهایت منجر به تولید گیاهچه های سالم، شاداب و با رشد مطلوب گردیده است. نتایج نشان داد که سازگاری مستقیما تحت تأثیر مرحلۀ ریشه زایی است. و زمانی که گیاهچه ها با کیفیت بالای ریشه به گلدان ها منتقل شده اند نرخ بقاء و موفقیت در مرحلۀ انتقال بیشتر بوده است.

فایل کامل پایان نامه :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها