مقایسه مدیریت¬های مختلف آبیاری از نظر مصرف آب و عملکرد در برنج

226/99 1399/10/07 پایان نامه 75 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پایان نامه

حوزه دانش :

غلات

مقطع :

کارشناسی ارشد

نام دانشگاه :

علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سال ارائه :

سال 91

چکیده ترویجی :

چکیده به منظور مقایسه و بررسی امکان کاربرد روش¬های مختلف آبیاری درمقایسه باروش سنتی و ارزیابی مدیریت¬های مختلف آبیاری در برنج از نظر جنبه¬های مختلف زراعی، عملکرد شلتوک و اجزای عملکرد، مصرف آب، آزمایشی به صورت فاکتوریل در سه تکرار با دو فاکتور آبیاری و فاکتور رقم در مزرعه تحقیقاتی معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور (مازندران- آمل) در سال 1390 به اجرا در آمد. تیمارها شامل مدیریت¬های مختلف آبیاری: تناوب خشکی و رطوبت (AWD)، کشت نیمه¬خشک (SDC)، ترکیب آب کم¬عمق با تناوب خشکی و رطوبت (SWD)، روش سنتی یا غرقابی (TI) و ارقام بومی(طارم محلی) و اصلاح شده (فجر) بودند. به¬ منظور جلوگیری از نشت جانبی مرز، کرت¬ها با پوشش نایلونی به عمق 50 سانتی¬متر کاملأ پوشیده شدند. آب مصرفی در هر تیمار بر اساس مرحله رشد گیاه، با کنتور اندازه¬گیری و ثبت گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که ارقام مورد استفاده از نظر طول خوشه، تعداد دانه در خوشه، درصد دانه پر و پوک، و عملکرد شلتوک تفاوت کاملاً معنی¬دار و از نظر شاخص برداشت تفاوت معنی¬داری داشتند. بین مدیریت¬های مختلف آبیاری از نظر درصد دانه پر و پوک تفاوت کاملاً معنی¬دار و از نظر عملکرد شلتوک، تفاوت معنی¬داری مشاهده شد. اما اثر متقابل آن¬ها با ارقام تفاوت معنی¬داری مشاهده نگردید. همچنین در جدول مقایسه میانگین¬ اثر ساده برای صفات مورد مطالعه، تیمار TI (با میانگین 7694 کیلوگرم) بیشترین مقدار عملکرد دانه را داشته و مدیریت¬های AWD (با میانگین 7056 کیلوگرم) و SDC (با میانگین 8/6856 کیلوگرم) و SWD (با میانگین 7/6358 کیلوگرم) به¬ترتیب در مرتبه¬های بعدی قرار گرفتند.ارقام مورد استفاده و همچنین مدیریت¬های مختلف آبیاری از نظر مصرف آب تفاوت کاملاٌ معنی¬داری داشتند. با این وجود برهمکنش بین مدیریت¬های مختلف آبیاری و ارقام، معنی¬دار نبود. تیمار مدیریت SDC با مصرف آب 5/4042 متر مکعب در هکتار (5/45 درصد صرفه¬جویی در مصرف آب) و بهره¬وری آب آبیاری (WPi) 68/1 کیلوگرم بر متر مکعب و بهره¬وری آب آبیاری+بارش (WPi+r) 38/1 کیلوگرم بر متر مکعب، در مقایسه با دیگر مدیریت¬های آبیاری (به ویژه آبیاری سنتی)، از نظر مصرف، کمترین مقدار و از دیدگاه بهره¬وری آب، بیشترین مقدار را داشته است. بنابراین بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش، کاهش ارتفاع آب در سطح مزرعه در مدیریت¬های مختلف آبیاری موجب کاهش قابل ملاحظه عملکرد شلتوک نگردید، بنابراین می-توان یکی از روش¬های کم¬آبیاری (SDC، AWD و SWD) را به ترتیب اولویت در آبیاری برنج در شرایط مشابه این پژوهش بکار گرفت.

فایل کامل پایان نامه :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها