تعیین نیازمندی به کود ازته با استفاده از کلروفیل‌متر در مراحل مختلف رشد برنج رقم خزر

239/99 1399/10/14 پایان نامه 60 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پایان نامه

حوزه دانش :

غلات

مقطع :

کارشناسی ارشد

نام دانشگاه :

دانشگاه گیلان- دانشکده علوم کشاورزی

سال ارائه :

1383

چکیده ترویجی :

چکیده به منظور تشخیص میزان نیتروژن برگ برنج (L. Oryza sativa) رقم خزر و تعیین زمان دقیق نیاز به کود نیتروژن به صورت سرک با استفاده از دستگاه کلروفیل‌متر دستی (SPAD-502) آزمایشی در فصل زراعی سال 1382 در خاکی با بافت سبک در سواحل شهرستان بندر انزلی در استان گیلان در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار اجرا گردید. مقادیر کود نیتروژن از منبع اوره به صورت تیمار‌های شاهد (بدون مصرف نیتروژن)، 40 (پایه)، 40+40 (پایه+اواسط پنجه‌زنی)، 40+20+20 (پایه+اواسط پنجه‌زنی+تشکیل مریستم خوشه)، 60+60 (پایه+اواسط پنجه‌زنی) و 60+30+30 (پایه+اواسط پنجه‌زنی+تشکیل مریستم خوشه) کیلوگرم نیتروژن در هکتار به ترتیب در تیمار اول تا ششم مصرف گردید. میزان کلروفیل‌ و میزان نیتروژن در بالاترین و کامل‌ترین برگ بوته برنج به ترتیب با کلروفیل‌متر دستی و روش کجلدال در 9 مرحله، 89،79،69،59،49،39،29،19 و 99 روز پس از نشاءکاری تعیین شد. روابط رگرسیونی نشان داد که برای کلیه داده‌ها به صورت تجمعی مقادیر کلروفیل‌متر تنها حدود 23 درصد از تغییرات میزان نیتروژن برحسب وزن خشک را برآورد نمودند، اما تصحیح مقادیر کلروفیل‌متر با وزن مخصوص برگ (نسبت مقادیر کلروفیل‌متر به وزن مخصوص برگ) امکان تخمین میزان نیتروژن برحسب وزن خشک برگ را تا حدود 88 درصد بهبود بخشید. در هر یک از مراحل رشد، مقادیر کلروفیل‌متر همبستگی بالاتری را با میزان نیتروژن برحسب سطح برگ نسبت به میزان نیتروژن برحسب وزن برگ نشان داد. همچنین مقادیر کلروفیل‌متر حدود 80 درصد از تغییرات میزان نیتروژن برحسب سطح برگ را برآورد نمود. بنابراین کلروفیل متر روشی ساده، سریع و غیر تخریبی برای تخمین میزان نیتروژن برحسب سطح برگ و تعیین میزان نیاز به مصرف کود سرک نیتروژن در برنج رقم خزر را فراهم می‌آورد. براساس نتایج این آزمایش بالاترین میزان عملکرد دانه، وزن هزار دانه، درصد دانه‌های پرشده، درصد پنجه بارور، مساحت برگ پرچم و نیتروژن جذب شده در دانه در تیمارهای سه تقسیطه نیتروژن (چهارم و ششم) بدست آمد، در حالی که بالاترین کارآیی زراعی، کارآیی فیزیولوژیک، کارآیی بازیافت و شاخص برداشت نیتروژن در تیمار چهارم با سه تقسیط نیتروژن و با مصرف مقدار کمتری نیتروژن (80 کیلوگرم نیتروژن) بدست آمد. با توجه به این که عملکرد دانه در تیمار چهارم به طور غیر‌معنی‌داری پایین‌تر از تیمار ششم بود، اما به لحاظ دارا بودن کارآیی زراعی، کارآیی فیزیولوژیک، کارآیی بازیافت و شاخص برداشت نیتروژن بالاتر و امکان صرفه جویی در مصرف کود و جلوگیری از آبشویی آن در خاک‌های ساحلی شمال ایران، به عنوان بهترین تیمار از نظر کارآیی مصرف نیتروژن برای برنج رقم خزر شناخته شد. کلید واژه‌: برنج، کود نیتروژن، کلروفیل‌متر دستی (SPAD)، کارآیی زراعی، کارآیی فیزیولوژیک، کارآیی بازیافت، شاخص برداشت نیتروژن

فایل کامل پایان نامه :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها