مقایسه تله های مختلف فرمونی در مطالعه دینامیسم جمعیت شب پره مینوز مرکبات در باغ های سوادکوه شمالی

247/99 1399/10/16 پایان نامه 70 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 6

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پایان نامه

حوزه دانش :

آفات کشاورزی

مقطع :

کارشناسی ارشد

نام دانشگاه :

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سال ارائه :

بهمن 1397

چکیده ترویجی :

شب‌پره مینوز برگ مرکبات، Phyllocnistis citrella Stainton یکی از آفات مهم مرکبات می باشد. تاکنون به منظور کنترل این آفت، آفت‌کش‌های سنتتیک بسیاری مورد استفاده قرار گرفته‌اند. یکی از عوامل بسیار موثر در اجرای مبارزه، زمان مبارزه می‌باشد. استفاده از تله‌های فرومونی یکی از روش‌های موثر در برآورد زمان مبارزه با آفت می‌باشد. با توجه به تاثیرگذاری عوامل مختلف در کارایی این تله‌ها، این مطالعه با هدف بررسی اثر نوع تله، جهت جغرافیایی و ارتفاع نصب تله فرومونی بر کارایی آن در شکار حشرات نر شب‌پره مینوز مرکبات انجام شد. به همین منظور در باغات مرکبات شهرستان سوادکوه شمالی آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار انجام شد که تیمارهای آزمایشی شامل چهار نوع تله فرومونی (دلتا، بالی، قیفی و استوانه‌ای)، ارتفاع ( 5/0 ، 1 ، 5/1 متر از سطح زمین) و جهت جغرافیایی (شمال ، جنوب ، شرق ، غرب ) بودند. شمارش پروانه‌های به دام افتاده در تله‌ها هر 10 روز یک بار انجام شد. نتایج نشان داد که اثر نوع تله فرومونی بر میزان شکار حشره به لحاظ آماری معنی دار شد (05/0>p). همچنین با توجه به نتایج مقایسه میانگین، تله دلتا با میانگین 72/80 عدد حشره نر به ازای هر تله بیشترین کارایی را نسبت به سایر تله‌ها داشته است. هر چند که با تله‌های بالی و استوانه‌ای به ترتیب با میانگین‌های 43/67 و 67/56 حشره به ازای هر تله در یک گروه آماری قرار گرفت. از طرف دیگر، کمترین میزان جلب و شکار حشره مربوط به تله‌های قیفی با میانگین 65/42 حشره به ازای هر تله بود. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که اثر جهت جغرافیایی و ارتفاع نصب تله فرومونی به لحاظ آماری در سطح یک درصد معنی‌دار شدند (01/0>p). با توجه به نتایج مقایسه میانگین، تله‌های نصب شده در جهت غربی با میانگین 77/60 عدد حشره نر شکار شده به ازای هر تله بیشترین کارایی را داشتند. همچنین تله‌های نصب شده در ارتفاع 5/1 متری با میانگین 21/55 عدد حشره نر به ازای هر تله، بیشترین تعداد حشره را شکار کردند. در آزمایش دیگر، به منظور بررسی تغییرات جمعیت پروانه مینوز مرکبات در شهرستان سوادکوه شمالی، در چهار باغ واقع در روستاهای این شهرستان به نام‌های کتی‌لته، هتکه‌لو، حاجی‌کلا و بورخیل تله‌های فرومونی (از نوع دلتا) به مدت 14 ماه نصب گردید. شمارش پروانه‌ها به دام افتاده در تله‌ها مشابه آزمایشات قبلی هر 10 روز یک بار و به مدت 14 ماه انجام شد. براساس نتایج به دست آمده از تغییرات جمعیت، در طول فصل تابستان تقریباً جمعیت شب‌پره مینوز مرکبات بالا بوده است هر چند در برخی از زمان‌ها به دلیل دمای بسیار بالا فعالیت حشره کاهش نسبی داشته است. اواخر شهریور به دلیل افزایش دما و همچنین شروع رشد جوانه‌های برگی پائیزه درختان جمعیت آفت افزایش پیدا کرد و به اوج خود رسید اما در مهر ماه کاهش نسبی داشته ولی دوباره در آبان ماه به اوج رسید. با توجه به میانگین دما و رطوبت در تاریخ‌های مختلف نمونه‌برداری، اوج فعالیت شب‌پره مینوز مرکبات در ماه شهریور در متوسط دمای 28-5/25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 81-71 درصد مشاهده شد. از اوایل آذر ماه به دلیل کاهش دما، جمعیت آفت شروع به کاهش کرد، اما از اوایل دی ماه تا اواخر بهمن ماه با فرا رسیدن فصل سرما، جمعیت حشره کاهش چشمگیری داشته است. از اوایل فروردین ماه و با مناسب‌تر شدن شرایط آب و هوایی فعالیت شب‌پره مینوز بیشتر شده و جمعیت این حشره در خرداد ماه به اوج رسید. نتایج نشان داد که جمعیت این آفت همبستگی مثبتی را با افزایش درجه حرارت هوا داشتند، به طوریکه با افزایش دما جمعیت مینوز مرکبات افزایش داشته است در حالی که در ماه‌های سرد با کاهش دمای هوا جمعیت این آفت با کاهش همراه بوده است.

فایل کامل پایان نامه :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها