عوامل موثر بر پذیرش کنترل بیولوژیک کرم ساقه خوار مزارع برنج در استان مازندران

251/99 1399/10/18 پایان نامه 70 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 7

دیدگاه ها 1

همرسانی 0

جزییات پایان نامه

حوزه دانش :

ترویج و آموزش کشاورزی

مقطع :

کارشناسی ارشد

نام دانشگاه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران

سال ارائه :

1393

چکیده ترویجی :

هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر پذیرش کنترل بیولوژیک کرم ساقه خوار مزارع برنج در استان مازندران است. پژوهش از نوع کاربردی و جامعه آماری آن تمامی شالیکاران استان مازندران که کنترل بیولوژیک را پذیرفته اند می باشد. نمونه گیری به روش تصادفی انجام شد و حجم نمونه براساس جدول مورگان به تعداد 381 نفر تعیین گردید .تحقیق حاضر برای سال زراعی 1392 انجام گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه است که با 11 سوال باز و 25 سوال بسته در پنج بخش عوامل فردی، ویژگیهای مزرعه، عوامل اقتصادی،عوامل فنی و عوامل دانش و آگاهی طراحی گردید و از مقیاس درجه بندی پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد)استفاده گردید .روایی محتوایی وظاهری پرسشنامه براساس نظر جمعی از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و اعضای هیات علمی گروه کشاورزی دانشگاه آزاد قائمشهر تایید گردید .تجزیه و تحلیل آزمونهای استفاده شده اعم از توصیفی و استنباطی،بطور عمده از طریق آزمونهای مقایسه میانگین و ضریب همبستگی و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل دانش و آگاهی کشاورزان،عوامل اقتصادی و فنی در پذیرش کنترل بیولوژیک کرم ساقه خوار برنج توسط شالیکاران تاثیر مثبت دارد. متغیرهای اقتصادی اعم از بی ثباتی قیمت محصول و وضعیت نامناسب بازار،میزان ارتباط مبارزه بیولوژیک با افزایش عملکرد و افزایش درآمد و افزایش قیمت محصول ارگانیک اثر معنی دار بر پذیرش کنترل بیولوژیک دارند.متغیرهای فنی اعم ازارتباط با مراکز خدمات کشاورزی ،مشارکت در نهادهای اجتماعی ، تشکیل انجمن های حمایتی تولید محصول ارگانیک و نقش کشاورزان پیشرو اثر معنی دار بر پذیرش کنترل بیولوژیک دارند .متغیرهای دانش و آگاهی همچون آشنایی با اثر سموم کشاورزی روی محیط زیست، آشنایی با نحوه اجرای کنترل بیولوژیک کرم ساقه خوار ، برگزاری کلاسهای آموزشی و صحرایی در سطح مزرعه و آگاهی از بیماریهای ناشی ازمصرف سموم کشاورزی در انسان اثرمعنی دار بر پذیرش کنترل بیولوژیک دارند. واژه های کلیدی: کنترل بیولوژیک، کرم ساقه خوار برنج ، عوامل اقتصادی، عوامل فنی، عوامل دانش و آگاهی

فایل کامل پایان نامه :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها

  • نعمت اله صداقت
  • 1399/12/14

پروژه مذکور خوب و کاربردی بود. کاش دیگر عواملی چون نحوه تکثیر و تولید زنبور تریکوگراما، درصد خروج تخم، و درصد پارازیتیسم و کنترل و نظارت هم مورد مطالعه قرار می گرفت.