بررسی اثرات مقادیر و تنش نیتروژن در مراحل رشد و نمو بر صفات زراعی و مورفولوژیکی وابسته به ورس برنج رقم طارم محلی

384/99 1399/12/17 پایان نامه 70 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 6

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پایان نامه

حوزه دانش :

غلات

مقطع :

کارشناسی ارشد

نام دانشگاه :

دانشگاه ازاد اسلامی قائمشهر

سال ارائه :

سال89

چکیده ترویجی :

چکیده: به منظور بررسی اثرات مقادیر و تنش نیتروژن در دو سال بر خصوصیات مرفولوژیک و صفات زراعی برنج، آزمایشی به صورت کرت‌های‌ خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1388 و 1389 در مزرعه پژوهشی واقع در آمل اجرا شد. مقادیر نیتروژن در سه سطح(46،69،92کیلو گرم نیتروژن در هکتار از منبع اوره)بعنوان عامل اصلی و عامل فرعی شامل چهارسطح تنش یا عدم مصرف نیتروژن (T1=تنش در مرحاه خوشه دهی کامل، T2=تنش در مرحلهظهور خوشه آغازین، T3=تنش در مرحله پنجه دهی وT4=تنش در مرحله نشاکاری یا پایه)بود . نتایج نشان داد که ارتفاع بوته ،طول ساقه و خوشه ،عملکرد کاه وتعدادخوشه چه پوک در خوشه در سال 1389بیشتر ازسال 1388بودولی تعداد و درصدخوشه چه پر در خوشه ،وزن هزاردانه ،عملکرد و شاخص برداشت در سال 1388 بیشتر از سال 1389 بود . تنش نیتروژن در مرحله ابتدا پنجه دهی موجب کاهش درصدخوشه چه پر و افزایش تعدادخوشه چه پوک در هر خوشه شد . تنش نیتروژن در مرحله ظهور خوشه آغازین سبب کاهش تعدادکل خوشه چه در خوشه گردید . کمترین ارتفاع بوته و طول ساقه با تنش نیتروژن در مراحل ابتدا نشا کاری ، ابتدای پنجه دهی و ظهور خوشه آغازین بدست آمد . بیشترین درصد خوشه چه پر در خوشه در سال 1388 و با مصرف 69 کیلو گرم نیتروژن در هکتار حاصل گردید. حداکثر عملکرد بیواوژیک وحداقل عملکرد کاه در سال 1388 و با تنش نیتروژن در مرحله خوشه دهی کامل نتیجه گردید . بیشترین تعداد خوشه چه پوک در خوشه در سال 1389 و با تنش نیتروژن در مرحله ابتدا پنجه دهی به دست آمد . مقادیر نیتروژن و اثر متقابل مقادیر با تنش نیتروژن و اثرات متقابل سال با مقادیر نیتروژن بعلت نوع بافت خاک (شنی لومی ) از نظر آماری بر هیچیک از صفات مورد مطالعه اثر معنی داری نداشتند .در صد خوشه چه های پر ،تعداد خوشه چه پوک در خوشه و وزن هزار دانه بعنوان مهمترین اجزای عملکردکه همبستگی بسیار بالایی با عملکرد دانه دارند ،محسوب شدند . واژه‌های کلیدی: برنج، نیتروژن،ظهور خوشه آغازین و عملکرد دانه.

فایل کامل پایان نامه :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها