بررسی تاثیر بسترها و تراکم های گوناگون کشت بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی ) Mentha piperita L.

388/99 1399/12/17 پایان نامه 73 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پایان نامه

حوزه دانش :

گلخانه گل وگیاه زینتی

مقطع :

کارشناسی ارشد

نام دانشگاه :

دانشگاه ازاد اسلامی آیت الله آملی

سال ارائه :

سال 96

چکیده ترویجی :

به منظور بررسی اثر بررسی تاثیر بسترها و تراکم های گوناگون کشت بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی(Mentha piperita L.)آزمایشی در سال 1396 انجام گرفت. طرح آزمایشی مورد استفاده فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود. فاکتور اول بستر کشت در سه سطح (ورمی کمپوست، خاک برگ ،خاک منطقه) فاکتور دوم نیز شامل تراکم کاشت در چهار سطح(7،11،15 و 19 بوته در متر مربع)بودند. برخی ویژگی¬های مورفوفیزیولوژیکی شامل: مساحت برگ، تعداد برگ، وزن تر و خشک برگ، وزن تر و خشک سرشاخه و وزن بیوماس تر و خشک ، قطر ساقه ، تعداد انشعاب ساقه ، ارتفاع گیاه و طول گل آذین ، میزان اسانس برگ و سرشاخه، عملکرد اسانس برگ و سرشاخه مورد ارزیابی واقع شدند. نتایج نشان داد که تیمار ورمی کمپوست تأثیر معنی داری بر تمامی صفات اندازه‌گیری شده داشت. علاوه بر این، وزن خشک، شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول در اثر استفاده از ورمی کمپوست افزایش یافت. تراکم کاشت نیز تأثیر معنی داری بر ارتفاع ساقه، تعداد برگ و سطح برگ در بوته، درصد اسانس برگ و عملکرد اسانس داشت . واژه¬های کلیدی: نعناع فلفلی، ورمی کمپوست، تراکم کاشت، اسانس

فایل کامل پایان نامه :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها