ﺍﺛﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﯼ آﻣﻴﻨﻪ و غلظت های مختلف کود پایه، ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻭ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺸﺖ ﺍﻭل ﻭ دﻭﻡ ﺑﺮﻧﺞ، رقم طارم هاشمی

389/99 1399/12/18 پایان نامه 63 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پایان نامه

حوزه دانش :

غلات

مقطع :

کارشناسی ارشد

نام دانشگاه :

دانشگاه آزاد اسلامی آیت اله آملی

سال ارائه :

1397

چکیده ترویجی :

این آزمایش جهت بررسی اثر محلول پاشی اسید های آمینه بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت اول و دوم برنج رقم طارم هاشمی در سال 1396 در مزرعه پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 9 تیمار و 3 تکرار انجام شد. فاکتور اول نوع کود می باشد که شامل کود آنزیمی 30.5.15 ، کود آنزیمی 43.3.12، جلبک دریایی ، اسید آمینه لیسین و تلفیق آنها و تیمار شاهد (بدون مصرف هیچ نوع کود) می باشد فاکتور دوم نوع کشت که شامل کشت اول و کشت دوم می باشد. ابتدا مزرعه بر اساس تیمار به قطعات یکسان تقسیم و نقشه طرح اجرا گردید. اعمال تیمار محلول¬پاشی در زمان ابتدای آغازی¬های خوشه و مرحله قبل از ظهور خوشه انجام شد و سایر مراحل داشت از قبیل مبارزه با علف هرز و آفات و بیماری‌ها با دقت انجام پذیرفت. نتایج نشان داد استفاده از اسید های آمینه و تیمارهای مختلف کودی بر تمامی صفات مورد مطالعه بجز وزن هزاردانه و پتاس و فسفر تاثیر مثبت و معنی¬داری به همراه داشته است. بیشترین ارتفاع بوته با 66/167 در تیمار تلفیق اسید آمینه لیسین + کود آنزیمی 43.3.12 و کمترین ارتفاع با 66/150 درتیمار شاهد مشاهده گردید. بالاترین عملکرد ادر هکتار با 30/4717 در تیمار تلفیق اسید آمینه لیسین + کود آنزیمی 30.5.15 و پایین ترین میزان با 80/2970 درتیمار شاهد مشاهده شد.

فایل کامل پایان نامه :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها