بررسی زمان مصرف سولفات پتاسیم برعملکرد واجرای عملکرد برنج در دو روش کشت مستقیم ونشایی

382/99 1399/12/16 پایان نامه 73 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 7

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پایان نامه

حوزه دانش :

غلات

مقطع :

کارشناسی ارشد

نام دانشگاه :

ایت الله املی

سال ارائه :

1399

چکیده ترویجی :

چکیده: به منظور بررسی زمان مصرف سولفات پتاس بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در کشت مستقیم و نشایی در قالب طرح فاکتوریل بلوک کاملا تصادفی این پژوهش در سال 1397 در روستای دارکلا به مشخصات طول جغرافیایی52درجه 18دقیقه و عرض جغرافیایی36درجه و 30دقیقه واقع دربخش مرکزی پایین خیابان لیتکوه شهرستان آمل ، استان مازندران، اجرا می گردد. فاکتور ها شامل روش کاشت (مستقیم و سنتی برنج )وتغذیه کود شیمیایی سولفات پتاسیم به میزان 100کیلوگرم در یک هکتار در دو زمان ظهور خوشه آغازین و مرحله پر شدن دانه می باشند. کود های مصرفی برای تمام تیمارها شامل 150کیلو اوره در سه مرحله (پایه ،دو هفته بعد از نشا ،قبل ازظهور خوشه) و کود فسفر100کیلو به صورت کامل و کود پتاس 50کیلو در پایه به هکتار در دو روش کشت همزمان صورت پذیرفت . مصرف سرک کود سولفات پتاسیم به میزان 5کیلوگرم در شروع ظهور خوشه به نشا برنج در مرحله اول در دو روش مستقیم و کشت نشایی در کل 1000متر و به منظور تاثیر کود سولفات پتاسیم در مرحله پر شدن دانه به میزان 2.5کیلو کود مربوطه در سطح 500متر از در کشت های مستقیم ونشایی مصرف شد. نتایج نشان داد تاثیر استفاده از تغییر روش کشت سنتی به مستقیم و همچنین مقایسه مصرف سرک کودپتاسه در دو مرحله شروع ظهور خوشه و پر شدن دانه بر تمامی صفات مورد مطالعه تاثیر مثبت و معنی¬داری به همراه داشته است.بیشترین عملکرد در کشت مستقیم دردو مرحله کودی به میزان 4816.66کیلوگرم و کمترین مقدار در مرحله کشت مستقیم تک مرحله کودی با عملکرد 4416.44کیلوگرم بدست آمده است کلمات کلیدی : کشت مستقیم ،سولفات پتاسیم، کشت مستقیم، مصرف سرک

فایل کامل پایان نامه :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها