تاثیر آبیاری کامل، کم‌آبیاری تنظیم شده (RDI) و کم‌آبیاری بخشی ریشه (PRD)روی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)، در شرایط مزرعه.

480/00 1400/03/22 پایان نامه 71 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 6

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پایان نامه

حوزه دانش :

روشهای آبیاری

مقطع :

کارشناسی ارشد

نام دانشگاه :

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سال ارائه :

1393

چکیده ترویجی :

برای سازگاری با شرایط کمبود آب، استفاده از روش¬های افزایش بهره¬وری آب به منظور تولید بیشتر محصول به ازای واحد آب مصرفی، امری ضروری می¬باشد. یکی از روشهای افزایش بازده مصرف آب، اعمال مدیریت کم¬آبیاری بر اساس شناخت آثار تنش می-باشد. به منظور بررسی اثر اعمال کم¬آبیاری تنظیم شده و کم¬آبیاری بخشی ریشه بر کارایی مصرف آب و صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی، آزمایشی در سال 1392 در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با طول و عرض جغرافیایی به ترتیب 04/53 و 39/36 درجه، اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کم¬آبیاری تنظیم شده در پنج سطح FI100 (شاهد)، RDI85، RDI70، RDI55 و RDI40 درصد و کم¬آبیاری بخشی ریشه در سه سطح PRD70، PRD55 و PRD40 درصد نیاز آبی و با چهار تکرار در نظر گرفته شد. تعیین عمق آبیاری در تیمار شاهد، به ازای هر 72 ساعت و با روش بازتاب‌سنجی حوزه زمان(TDR) صورت گرفت. گیاهان در مرحله 50% گلدهی برداشت شدند و اسانس گیاه با روش تقطیر با بخار و توسط دستگاه کلونجر استخراج شد. نتایج نشان داد اعمال کم¬آبیاری تاثیر معنی‌داری(P=0.01)، بر عملکرد تر و خشک بوته، درصد اسانس و عملکرد اسانس و کارایی مصرف آب دارد. بیشترین عملکرد بوته، عملکرد اسانس و میزان کارایی مصرف آب، به¬ترتیب در تیمار شاهد(FI100) و PRD70 و PRD55، به میزان 1942 و 67/23 کیلوگرم در هکتار و 07/22 گرم اسانس به ازای هر متر مکعب آب مصرفی مشاهده شد. بیشترین درصد اسانس نیز در تیمار PRD55 و به میزان 45/2 درصد به دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده، به منظور تولید اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی، پیشنهاد می¬شود در شرایط کمبود آب از تنش خشکی PRD55 و در شرایط مطلوب تامین آب، از تنش خشکی ملایمPRD70 استفاده شود.

فایل کامل پایان نامه :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها