بررسی تاثیر هویت مشتری بر رضایت و وفاداری مشتری با نقش آفرینی بر ساختار خرده فروشی سنتی و جدید

490/00 1400/04/06 پایان نامه 80 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 6

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پایان نامه

حوزه دانش :

فعالیت های پژوهشی

مقطع :

کارشناسی ارشد

نام دانشگاه :

موسسه راهیان نوین دانش ساری

سال ارائه :

1400

چکیده ترویجی :

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هویت مشتری بر رضایت و وفاداری مشتری با نقش آفرینی بر ساختار خرده فروشی سنتی و جدید می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌ی مشتریان شرکت کاله در استان مازندران هستند که تعداد مشتریان نامشخص می‌باشد. برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز از فرمول نمونه‌گیری جامعه محدود کوکران استفاده خواهد شد. براساس فرمول کوکران محدود با خطای 5 درصد، در این پژوهش تعداد نمونه را 384 نفر در نظر گرفته که این تعداد با با روش غیراحتمالی در دسترس انتخاب شده است. داده‌ها پس از گردآوری و طبقه بندی، توسط نرم‌افزار SPSS22 و نرم‌افزار مدلسازی معادلات ساختاری Smartpls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد هویت مشتری بر رضایت و وفاداری مشتری با نقش آفرینی بر ساختار خرده فروشی سنتی و جدید تاثیر معناداری دارد. واژه‌های کلیدی: هویت مشتری، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، ساختار خرده فروشی سنتی، ساختار خرده فروشی جدید.

فایل کامل پایان نامه :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها