کارتابل من

درباره ما

امروزه یادگیری دیگر یک فرایند موردی و اتفاقی نیست، بلکه بایستی به عنوان یک امر تخصصی و پیوسته  دنبال شود. گفته میشود که دانش ومطالعات موجود در دنیا، هر دو سال دو برابر میشود. بعلاوه انفجاری که  در دانش و تکنولوژی رخ میدهد باعث پیچیده تر شدن دانشها شده و همچنین بازه عمر دانش ها به شدت کاهش یافته است. همچنین در اثر عواملی نظیر خصوصی سازی و غیره جابجایی افراد در سازمانها بیشتر شده است و اکثر سازمانها با بازنشستگی نیروهای باتجربه خود مواجه شده اند.

ازآنجایی که علوم کاربردی با سرعتی بسیار زیاد رو به رشد می باشند نیاز به راههایی برای یادگیری و به کارگیری سریعتر شدیداً احساس میشود. دانش بایستی از فرایندهای کاری جمع آوری شود و به سرعت بهبود پیدا نماید  و در چرخه ای دیگر وارد فرایندهای کاری شود.

سیستم نرم افزاری مدیریت دانش به عنوان یک تسهیل گر پشتیبان فرایندهای تعریف شده در هر سازمان عمل کند.

سیستم جامع نرم افزاری مدیریت دانش سیستمی مبتنی بر وب است که با توجه به شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی و با در نظر گرفتن انواع قابلیتهای سیستم های مطرح مدیریت دانش در دنیا طراحی شده است.

گروه نوسازی وتحول اداری بعنوان متولی پیاده سازی مدیریت دانش در سطح سازمان جهادکشاورزی مازندران با بهره گیری از تمامی ظرفیتهای موجود سعی در پیاده سازی گام به گام فرایند مدیریت دانش دارد که در نهایت بتوانیم در سالهای آتی به سازمانی دانش محور دست پیدا کنیم.