کارتابل من

اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی

 

براساس اسناد بالادستی شامل قانون برنامه ششم توسعه کشور، سیاستها و برنامه هـای اقتصـاد مقـاومتی، و همچنـین برنامه های پیشنهادی وزیر محترم جهادکشاورزی به مجلس شورای اسلامی و پیوست ابلاغی رئـیس جمهـور محتـرم به ایشان ، وزارت جهادکشاورزی راهبردهای اصلی خود را به شرح زیر اتخاد و خویش را متعهد به دستیابی به آنها نموده است :

— دانش بنیان ساختن کشاورزی و توانمندسازی منـابع انسـانی و نوسـازی سـاختار تحقیـق، آمـوزش و تـرویج کشاورزی

— حمایت از سرمایه گذاری در ارتقای بهره وری و صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی

— حفظ و صیانت ازمنابع پایه و طبیعی و توسعه آن در چارچوب اصول توسعه پایدار، محیط زیسـت و مشـارکت مردم

—حمایت از دسترسی آسان و روان کلیه تولیدکنندگان بخش کشاورزی به فنـاوری هـا و دسـتاوردهای جدیـد و مناسب

— حمایت از ایجاد وتوسعه صنایع تبدیلی، تکمیلی ونگهداری کشاورزی

— مدیریت تامین عمده محصولات موردنیاز کشور بـا اسـتفاده از ابزارهـای تعرفـه ای، پوشـش بیمـه، قیمـت و خرید تضمینی و بورس کالای کشاورزی

— حمایت از ایجاد وتوسعه زنجیره عرضه به ویژه برای محصولات راهبردی

— حمایت از توسعه فعالیتهای بخش خصوصی درهمکاری با شرکتها و سازمانهای خارجی در انتقال فناوری

— حمایت از توسعه صادرات محصولات دارای مزیت نسبی

— امکـــان ســـنجی و بهـــره بـــرداری از ظرفیـــت هـــای آب و خـــاک مناســـب خـــارج از مرزهـــای سیاسی کشور(کشت فراسرزمینی) درراستای تقویت و ثبات بخشی به تولید داخلی و استفاده از ظرفیت تبادل آب مجازی

 

 

رویکردهای اصلی وزارت جهادکشاورزی برای دستیابی به راهبردهای فوق به شرح زیر پیش بینی شده است :

   ©  پوشش زنجیره ارزش از مزرعه تا سفره

              حمایت از ایجاد وتقویت تشکلهای تولیدی و خدمات مولد  ©   

                بهبود فرآیندهای تولید   ©   

                              © تسهیل سرمایه گذاری در ارائه خدمات به تولید

©  فرآوری محصول و ارتقای بهره وری عوامل و نهاده های تولید

©  توسعه دانش بین تولیدکنندگان و توسعه انتقال فناوری و دستاوردهای نوین

©  تقویت پایداری کشاورزی

 

منابع پایه(آب، خاک و زمین) و محیط زیست

 1   حقوق آب، خاک و زمین: تضادها و خلاءهای قانونی - نهادها، مشارکت و حقابه - مالکیت آب و زمین

2    تقاضای آب در بخش کشاورزی: تقاضا برای آب به تفکیک محصول، منطقه و منبع - سیاستهای مرتبط بـا قیمت آب

3   حکمرانی آب، خاک و زمین: کاربری اراضی - مدیریت طرح ها و پـروژه هـای زیربنـایی - حکمرانـی عرضـه و مصرف آب

4   سیاست گزاری الگوی کشت:سیاست های طراحی الگوی کشت بهینـه - الزامـات - ابزارهـا و سیاسـت هـای حمایت از استقرار الگوی کشت بهینه

5   پایداری محیطزیست: کشاورزی هوشمند به تغییرات اقلیم - محیط زیست و کشاورزی

 

 

 

امنیت غذایی و تغذیه و خودکفایی

1 سلامت، ایمنی غذا و تغذیه: سیاستگزاری - پایش و نظارت

2 حکمرانی امنیت غذایی: ترتیبات نهادی مرتبط با غذا و امنیت غذایی - سیاستها و مداخلات بخش عمـومی درحصول امنیت غذایی - امنیت غذا و آب

3 سیاســتگزاری خودکفــایی محصــولات اساســی و راهبــردی غــذایی : اقتصــاد مقــاومتی و امنیــت غــذایی - کشاورزی شهری و امنیت غذایی - مخاطرات عرضه غذا

4 الگوی مصرف و هم راستایی تولید و مصرف سالم مواد غذایی: رفتار مصرفی و تقاضای موادغـذایی - الگـوی تغذیه، مصرف و توسعه پایدار کشاورزی

زنجیره ارزش محصولات اساسی و راهبردی غذایی

1 توسعه ظرفیت زنجیره ارزش: توسعه ظرفیت محیط عمومی – توسعه و مدیریت بازار

2 توسعه نهادی برای شکل گیری زنجیره ارزش: حکمرانی، نهادها و قوانین فرآیند زنجیره( تامین، تولید، توزیع،- فضای کسب و کار

3 سیاستگزاری برای حمایت از توسعه زنجیره ارزش: بسته های حمایت از زنجیره ارزش ، پیـاده سـازی، اجـرا و پایش سیاست ها ها و برنامه

بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

1 ارائـه الگـوی چرخـه مـدیریت بهبـود بهـره وری (انـدازه گیـری، ارزیـابی وتحلیـل، برنامـه ریـزی، بهبـود و اجرا MEPI

2  الزامات پیاده سازی و اجرا پایش و نظارت

3  ارتقای بهره وری منابع و عوامل تولید: پیاده سـازی، اجـرا و پـایش برنامـه هـای ارتقـای بهـره وری - کـاربرد ها فناوری

 

توسعه کشاورزی و روستایی

1 پایداری تولید و حمایت از تولیدکننده: نظامهای بهره برداری - ابزارها و بسته های حمایتی - نظام هـای آمـار و اطلاعات بخش کشاورزی و روستایی - آمایش سرزمین( کشاورزی و روستایی)

2 توسعه پایدار روستایی: معیشت، اشتغال و کارآفرینی روستایی – رفـاه و تـامین اجتمـاعی – توسـعه ظرفیـت نهادی روستایی – تنوع بخشی به کارکردهای روستا

3 توانمندسازی بهره برداران: استانداردهای بین المللی توانمندسازی بهره برداران - توسعه نهادهـای آمـوزش هـای رسمی و غیر رسمی - توانمندسازی و توان افزایی کشـاورزان