علیرضا رنود

  • 82

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / آمل
مدرک/رشته تحصیلی
فوق لیسانس / زراعت
1
تعداد فعالیت های دانشی
4
تعداد بازدید پروفایل
4
تعداد دانلود ها
4
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
0
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (1)

ﺍﺛﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﯼ آﻣﻴﻨﻪ و غلظت های مختلف کود پایه، ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻭ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺸﺖ ﺍﻭل ﻭ دﻭﻡ ﺑﺮﻧﺞ، رقم طارم هاشمی

اسفند 1399

این آزمایش جهت بررسی اثر محلول پاشی اسید های آمینه بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت اول و دوم برنج رقم ...

مشاهده جزییات