مدیر سامانه

  • 2073.3

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
10
تعداد فعالیت های دانشی
22
تعداد بازدید پروفایل
31
تعداد دانلود ها
7
فعالیت ها در انجمن ها
16
تعداد سوال ها
9
تعداد پاسخ ها
11
کامنت گذاری در دانش ها
65
تعداد اعلام بکارگیری دانش

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (10)